Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Prenova regulacij poklicev in dejavnosti MGRT R
Podporno okolje Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO! MJU R
Podporno okolje Razvoj "Poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte e-VEM in EUGO" - informacije in postopki za vstop na trg in poslovanje z državo in vzdrževanje sistema e-VEM. MJU R
Podporno okolje Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo MJU R
Podporno okolje Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za uresničevanje politike tehnološkega razvoja MGRT R
Podporno okolje Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja MGRT R
Zdravje, varnost Sistemsko obvladovanje investicij v zdravstvu in centralni smotrn način naročanja opreme, zdravil z izločitvijo posrednikov MZ R
Siva ekonomija Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na črno MF, FURS R
Siva ekonomija Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, proučitev možnosti za uresničitev pripomb in predlogov nadzornih organov iz poročila vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja... MDDSZ R
Okolje, prostor Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo MOP R
Siva ekonomija Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo. MKGP R
Siva ekonomija Preprečitev dajanja na trg nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa MKGP R
Siva ekonomija Opredeliti enotni postopek za registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane z proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil. MKGP R
Siva ekonomija Urediti področje dopolnilnih dejavnosti v smislu jasnejše razmejitve gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji. MKGP R
Okolje, prostor Načrti za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka MOP R
Siva ekonomija Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov MGRT R
Okolje, prostor Sprememba Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov MOP R
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravstvene dejavnosti MZ R
Okolje, prostor Spremembe podzakonskih aktov zaradi prenosa direktive 2010/75/eu o industrijskih emisijah (IED) MOP R
Okolje, prostor Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode MOP R
Okolje, prostor Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP MGRT R
Okolje, prostor Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje MOP R
Siva ekonomija Ureditev področja koncesij v zdravstvu MZ R
Siva ekonomija Urediti področje študentskega dela v skladu z načelom »vsako delo šteje«, tako da bodo dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe in nepravilnosti na tem področju. MDDSZ R
Siva ekonomija Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD. MDDSZ R