Seznam ukrepov

* Ukrep je v postopku prenove
Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status Možnosti
Podporno okolje Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte v Enotno poslovno točko z enotnim sistemom poročanj in nadzora MJU DR
Podporno okolje Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru MGRT DR
Okolje, prostor Sprememba predpisov s področja ravnanja z odpadki MOP DR
Okolje, prostor Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo MOP DR
Okolje, prostor Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa MzI DR
Siva ekonomija Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev MJU DR
Okolje, prostor Spremeniti podzakonske akte, ki opredeljujejo obveznosti zavezancev za plačilo okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja MOP DR
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo MIZS DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MIZS DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme. MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Promet Vpeljava enotne vozovnice za vse udeležence v javnem potniškem prometu MzI DR
Zdravje, varnost Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Promet Prenova dejavnosti taksi prevozov v smeri odprave dvojne regulacije MzI DR
Ostalo Zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov in odpraviti nekatera nesorazmerna bremena za gospodarske subjekte. MGRT DR
Razvojni zagon Zagotavljanje mentoriranja in svetovanja preko vavčerjev (enostavne pomoči manjših vrednosti) MGRT DR
Ostalo Sprememba zakonodaje v smeri zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije MP DR
Davki Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF DR
Ostalo Zagotovitev ustreznih pogojev za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj MOP DR
Ostalo Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb MOP DR
Odprava administrativnih ovir Vzpostavitev avtomatske izmenjave podatkov med sistemoma eVŠ, CEUVIZ in študenskimi servisi MIZS DR
Odprava administrativnih ovir Prenova Zakona o nepremičninskem posredovanju MOP DR
Ostalo Nadgradnja informacijske podpore presoje učinkov predpisov MJU DR
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravilstva MZ DR
Okolje, prostor Priprava projektov državnega pomena na podlagi Programa upravljanja območij Natura 2000, ki iščejo sinergije med ohranjanjem narave, turizmom in varstvom kulturne dediščine MK DR