Seznam ukrepov

* Ukrep je v postopku prenove
Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status Možnosti
Podporno okolje Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte v Enotno poslovno točko z enotnim sistemom poročanj in nadzora MJU DR
Podporno okolje Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru MGRT DR
Siva ekonomija Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo MIZS DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MIZS DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme. MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Promet Vpeljava enotne vozovnice za vse udeležence v javnem potniškem prometu MzI DR
Razvojni zagon Podpora RRI procesom in investicijam MGRT DR
Davki Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF DR
Ostalo Zagotovitev ustreznih pogojev za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj MOP DR
Ostalo Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb MOP DR
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev postopkov v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za javni shod in javno prireditev MJU DR
Odprava administrativnih ovir Vzpostavitev avtomatske izmenjave podatkov med sistemoma eVŠ, CEUVIZ in študenskimi servisi MIZS DR
Ostalo Nadgradnja informacijske podpore presoje učinkov predpisov MJU DR
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravilstva MZ DR
Izobraževanje, kadri, mladi Izboljšanje kariernih orientacij mladih MIZS DR
Izobraževanje, kadri, mladi Spremljanje zaposljivosti diplomantov MIZS DR
Specializacija Razvoj odličnosti in krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije MIZS DR
Okolje, prostor Izvedba gradbenih in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na 17-tih porečjih MOP DR
Okolje, prostor Izvedba ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode MOP DR
Okolje, prostor Zagotovitev pravne podlage in izvajanje ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja morskega okolja MOP DR
Okolje, prostor Priprava načrtov upravljanja zavarovanih območij MOP DR
Okolje, prostor Priprava pilotnega projekta na temo zelenega/trajnostnega turizma MGRT DR
Okolje, prostor Določitev trajnostnih kriterijev gradnje MOP DR

Stran 1 od 3, prikazuje 25 zapisov od skupno 58, začenja z zapisom 1 in končuje z zapisom 25