PRIORITETNI UKREPI VLADE RS
Poglabljanje delovanja gospodarske diplomacije Razvojni zagon R
Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu Ostalo R
Ureditev področja koncesij v zdravstvu Siva ekonomija R
Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo Razvojni zagon R
Ustanovitev probacijske službe Ostalo R
Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS Ostalo R
Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema Javna naročila R
Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme Javna naročila R
Priznavanje teoretičnega dela izpita pri pridobivanju novih kategorij vozniškega izpita Promet R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R
Boljša uprava Izvajanje projekta STOP birokraciji Odprava administrativnih ovir DR
Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu Ostalo DR
Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje Okolje, prostor DR
Reforma in optimizacija mreže sodišč Ostalo DR
Center znanosti Specializacija DR
Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona Davki DR
Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo Izobraževanje, kadri, mladi DR
Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir Promet DR
Prenova ureditve zelenega javnega naročanja Javna naročila DR
Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Zdravje, varnost DR
Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba... Razvojni zagon DR
Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste Okolje, prostor DR
Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka Podporno okolje DR
Popolna liberalizacija cen naftnih derivatov Promet DR
Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost Ostalo DR
Prikaži vse
POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov Siva ekonomija R
Poenostavitev postopkov pridobitve potrdila A1 preko portala e-VEM Delovno pravo, pokojninsko pravo R
Poenostavitev sistema za socialne prispevke Davki R
Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika Odprava administrativnih ovir R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Področja
Graf prikazuje število ukrepov za določeno področje