PRIORITETNI UKREPI VLADE RS
Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje Okolje, prostor R
Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka Podporno okolje R
Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste Okolje, prostor R
Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba... Razvojni zagon R
Poglabljanje delovanja gospodarske diplomacije Razvojni zagon R
Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu Ostalo R
Ureditev področja koncesij v zdravstvu Siva ekonomija R
Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo Razvojni zagon R
Ustanovitev probacijske službe Ostalo R
Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS Ostalo R
Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema Javna naročila R
Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme Javna naročila R
Priznavanje teoretičnega dela izpita pri pridobivanju novih kategorij vozniškega izpita Promet R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R
Center znanosti Specializacija DR
Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo Izobraževanje, kadri, mladi DR
Popolna liberalizacija cen naftnih derivatov Promet DR
Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir Promet DR
Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost Ostalo DR
Sprememba zakonodaje v smeri zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije Ostalo DR
Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu Ostalo DR
Boljša uprava Izvajanje projekta STOP birokraciji Odprava administrativnih ovir DR
Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona Davki DR
Prenova ureditve zelenega javnega naročanja Javna naročila DR
Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Zdravje, varnost DR
Prikaži vse
POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Sprememba zakonodaje v smeri zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije Ostalo DR
Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov Siva ekonomija R
Poenostavitev sistema za socialne prispevke Davki R
Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika Odprava administrativnih ovir R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Področja
Graf prikazuje število ukrepov za določeno področje