PRIORITETNI UKREPI VLADE RS
Prenova ureditve zelenega javnega naročanja Javna naročila DR
Ureditev področja koncesij v zdravstvu Siva ekonomija DR
Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Zdravje, varnost DR
Boljša uprava Izvajanje projekta STOP birokraciji Odprava administrativnih ovir DR
Prenova fizičnih VEM točk za podporo domačim in tujim podjetnikom/investitorjem Podporno okolje DR
Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba... Razvojni zagon DR
Poglabljanje delovanja gospodarske diplomacije Razvojni zagon DR
Center znanosti Specializacija DR
Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo Izobraževanje, kadri, mladi DR
Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona Davki DR
Spodbujanje novih tujin neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo Razvojni zagon DR
Ustanovitev probacijske službe Ostalo R
Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje Okolje, prostor DR
Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste Okolje, prostor DR
Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir Promet DR
Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS Ostalo R
Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost Ostalo DR
Enotna poslovna točka (EPT) Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu Ostalo DR
Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema Javna naročila R
Reforma in optimizacija mreže sodišč Ostalo DR
Sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih Odprava administrativnih ovir DR
Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme Javna naročila R
Priznavanje teoretičnega dela izpita pri pridobivanju novih kategorij vozniškega izpita Promet R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R
Popolna liberalizacija cen naftnih derivatov Promet DR
Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu Ostalo N
Prikaži vse
POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Vzpostavitev slovenske digitalne koalicije Davki R
Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme Javna naročila R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R
e-Predpisi - Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenju njihovega učinkov na gospodarstvo (MSP test) Podporno okolje R
Sprejem Strategije Digitalna Slovenija 2020 Razvojni zagon R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Področja
Graf prikazuje število ukrepov za določeno področje